Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Judith Langenhorst Visagie & Styling / Beautysalon Settantanove (hierna genoemd JL/BS)

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aangegaan tussen jou als consument en JL/BS als ondernemer.
Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn van ook toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan
derden dienen te worden ingeschakeld. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen JL/BS en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de consument gewezen op de algemene voorwaarden zoals ze op de website te lezen zijn.
 3. De overeenkomst voor de behandeling komt tot stand nadat de consument via telefoon, sms/whats app of e-mail heeft gevraagd om een behandeling en JL/BS heeft ingestemd deze behandeling te zullen verrichten.
 4. Voorafgaand aan de behandeling informeert JL/BS de consument over de kosten van de behandeling. Bij een reeks behandelingen informeert JL/BS ook vooraf over de kosten en wordt de prijs niet tussendoor verhoogd.
 5. De consument mag de afspraak kosteloos afzeggen tot 24 uur van tevoren. Daarna brengt JL/BS 100 % van de afgesproken behandeling
  in rekening voor de gemiste omzet.
 6. De gekochte producten kunnen binnen acht dagen (ongebruikt) worden geruild, uitzondering: allergische reactie.

Artikel 3 Verplichtingen van JL/BS

 1. JL/BS staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst. Zij staat ervoor in dat deze
  worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap. Ook staat zij ervoor in dat er gebruik gemaakt wordt van deugdelijke materialen en middelen.
 2. JL/BS licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, het te verwachten resultaat en mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. JL/BS vraagt de consument naar informatie die van belang is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Door deze informatie kan JL/BS beter inschatten welke risico’s de behandeling met zich mee kan brengen.

Artikel 4 Verplichtingen van de consument

 1. De consument stelt JL/BS voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van specifieke wensen, allergieën en behoeftes.
 2. De consument verstrekt alle en noodzakelijke informatie die JL/BS nodig heeft voor een goed uitvoering van de overeenkomst.
 3. De consument is verplicht de overeengekomen prijs te betalen binnen de afgesproken termijn.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling vindt plaats na afloop van de behandeling of op het tijdstip van de koop door middel van een pinbetaling, overboeking of contant.
 2. Bij een overeenkomst voor een workshop kan JL/BS de consumenten vragen een vooruitbetaling te doen van een gedeelte van de overeengekomen totaalprijs. Het resterende bedrag kan na afloop van de workshop contant of door middel van pinbetaling worden voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Mocht het voorkomen dat Jl/BS tekortschiet in haar verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst of dat er onbedoeld schade wordt veroorzaakt dan wordt de aansprakelijkheidsverzekeraar ingeschakeld en komt het bedrag dat zij uitkeren ten goede van de consument.
 2. Mocht de consument schade veroorzaken tijdens een behandeling dan zal JL/BS de consument hiervoor aansprakelijk stellen.

Artikel 7 Klachten

 1. Mocht de consument klachten hebben dan moeten deze zo spoedig mogelijk schriftelijk (per post of e-mail) bij JL/BS gemeld worden.
  Dit houdt in: zodra de klacht ontdekt wordt. Als de consument te lang wacht met het melden van de klacht kan er door JL/BS geen
  onderzoek meer naar de klacht worden ingesteld en kan zij de klant niet meer tegemoetkomen.
 2. JL/BS zet zich ervoor in klachten zo goed en snel mogelijk te onderzoeken en binnen redelijk termijn de consument te informeren
  over de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 8 Wijziging algemene voorwaarden

JL/BS heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
De gewijzigde algemene voorwaarden zullen direct vermeld worden op de website van JL/BS